Opera gan Philip Glass
Addasiad gan Christopher Hampton
Yn seiliedig ar y nofel gan Franz Kafka

Man cyfarfod dau feddwl rhyfeddol – Philip Glass a Franz Kafka.

Dyma asiad perffaith rhwng y ddau sy'n feistri ar eu crefft ac sydd berchen ar eu harddull arbennig ac adnabyddus eu hunain.

Dyw hanes hunllefus Kafka am ŵr sy’n cael ei arestio a’i erlid am drosedd anhysbys gan awdurdod anhygyrch heb golli'r un gronyn o'i rym iasoer gyda threigl amser. Y tro hwn, daw Philip Glass â phŵer dramatig ei steil o gerddoriaeth nodweddiadol i'r clasur llenyddol hwn. Gan weithio gyda'r libretydd, Christopher Hampton, mae'r opera hon yn dilyn stori wreiddiol Kafka, gan gael gwir flas ar baranoia ddrwg-enwog yr awdur ynghyd â'i ddigrifwch rhyfedd.

Datblygwyd perthynas greadigol drawiadol rhwng Philip Glass a Music Theatre Wales dros y blynyddoedd, sydd yn parhau i gynhyrchu gwaith newydd ar gyfer cynulleidfaoedd opera cyfoes. Mae Glass wedi coleddu'r syniad o droi 'The Trial' mewn i opera ers peth amser ac fe ddewisodd gwmni Music Theatre Wales i’w gwneud hi. Ymunwch â ni yn y profiad o flasu ffrwyth y bartneriaeth greadigol ac unigryw yma wrth iddyn nhw ailgreu ac ail-ddychmygu stori broffwydol Kafka.

Music Theatre Wales

Mae 'The Trial' yn gyd-gomisiwn ac yn gyd-cynhyrchiad rhwng Music Theatre Wales, the Royal Opera House, Theater Magdeburg a'r Scottish Opera.

Clodrestr Cynhyrchu

Cerddoriaeth

Addasiad

Yn seiliedig ar y nofel gan

Philip Glass

Christopher Hampton

Franz Kafka

Tîm Cynhyrchu

Arweinydd

Cynhyrchydd

Dylunio

Dylunio Golau

Michael Rafferty

Michael McCarthy

Simon Banham

Ace McCarron

Cenir yn Saesneg

Opera mewn dwy act gydag un egwyl

Bydd y perfformiad yn para tua 2 awr ac 20 munud

Gweler y cast llawn

Hanesion Cynhyrchu

Cymerwch olwg ar y detholiad o fewnwelediadau a hanesion o 'stafell ymarfer 'The Trial', a phrofwch pigion o'r broses o ddod â'r opera newydd cyffrous yma o'r dudalen i'r llwyfan.

The Trial is not a nightmare or a fantasy; it is the concrete expression of our absurd metaphysical condition

Zadie Smith

Y Stori

Ar ddechrau ’The Trial’, caiff Josef K ei arestio'n annisgwyl gan ddau ddyn sydd yn ymddangos yn ei 'stafell wely. Mae'n benblwydd arno'n 30, ac felly efallai taw jôc yw hwn. Ond daw i sylweddoli nad dyma'r achos o gwbl. Er gwaethaf hynny mae'r awdurdodau'n caniatau iddo barhau gyda'i fywyd bob-dydd. Dyw'r rheswm am ei arestio ddim yn glir ac felly caiff K ei orfodi i amddiffyn ei hun yn erbyn cyhuddiad anhysbys, ac mae'n mynychu Llys sydd yn cael ei gynnal yn y mannau rhyfeddaf ar adegau heb eu pennu. Yn y Llys, penderfyna K ar y dechrau i ymladd rhagdybiaeth y system ei fod yn euog a phrofi ei fod yn ddi-euog, ond wrth iddo gyfarfod â mwy o gymeriadau rhyfedd ar ei daith, daw’n amlwg iddo fod y posibilirwydd o ddatrys yr achos yn diflannu. Yn y pen-draw, wrth iddo gael ei fygu gan anobaith ei sefyllfa, teimla K fel nad oes ganddo ddewis ond i dderbyn ei dynged. A dyna a wna.

Synopsis Lawn

Gwybodaeth ynglŷn â'r Daith

Linbury Studio Theatre

Royal Opera House

10, 11, 14, 15, 17 Hydref | 7.45pm

18 October | 6pm

roh.org.uk

020 7304 4000

Royal Northern College of Music

Manchester

Mer 22 Hydref | 7.30pm

rncm.ac.uk

0161 907 5555

Theatr y Sherman Theatre

Cardiff

Gwe 7 Tachwedd | 7.30pm

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

Profwch fwy...

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig, Michael McCarthy, yn rhoi sgwrs cyn y sioe, am ddim, ymhob lleoliad ag eithrio Aberystwyth, lle y cynhelir trafodaeth ar ôl y sioe.

Ai chithau all fod yn wynebu prawf?
Opera newydd yw 'The Trial' gan gyfansoddwr byw mwyaf poblogaidd, llwyddianus ac enwoca’r byd - Philip Glass – ac mae’n ei ysgrifennu’n arbennig i Music Theatre Wales!

Bu’n uchelgais gan Philip Glass ar hyd ei oes i ysgrifennu opera yn seiliedig ar nofel fwyaf bwerus Kafka – “un o’r hanner dwsin o weithiau llenyddol pwysica’r ugeinfed ganrif” yn ôl Philip. Dechreuodd ein perthynas gyda Philip yn 1989 wrth gyflwyno perfformiad agoriadol The Fall of the House of Usher yn y Deyrnas Gyfunol. Blodeuodd y berthynas ac fe ddaeth Philip i hoffi ac ymddiried ynddom fel cwmni. O ganlyniad i hyn, fe gynigodd Philip ysgrifennu ’The Trial' i ni. Rydym yn ysu am gael datgelu’r rhodd rhyfeddol yma i gynulleidfaoedd ar draws y DG ac i rannu’r pleser a gawn o ddarganfod yr hyn sy’n newydd, ac ysgogi cyffro a chwilfrydedd ynglŷn â sut mae Philip Glass a Christopher Hampton wedi ail-ddychmygu ’The Trial' fel opera. Dymunwn eich ymglymu yn nhaith newydd Josef K. fel ffigur operatig annisgwyl ond hollol addas.

Nid opera arferol fel y byddech chi’n ei ddychmygu mo hwn. Fodd bynnag, er nad yw “y llais” yn ganolog, mae angen cantorion rhagorol sydd hefyd yn seiri geiriau gwirioneddol, yn ynganu pob gair fel pe baent mewn drama. Bydd pob moment o’r ddrama yn cael ei gyfansoddi ar gyfer cerddorfa siambr o 12 cerddor yn unig, gyda nifer ohonyn nhw yn brif gerddorion cyfoes y DG sydd wedi ymrwymo i weithio gyda Music Theatre Wales. Bydd y gerddoriaeth yn codi ac yn disgyn gyda’r stori, yn dilyn holl feddyliau a theimladau Josef K. gan yrru ei daith di-dostur tuag at derfynoldeb. Mae’r cyfan yn digwydd mewn byd cyfyng sydd wedi’i ddadgysylltu. Efallai taw dyma fyd breuddwydion K., lle y caiff ei arsylwi a’i brofi, gan droedio ar linell denau rhwng comedi a pharanoia. Bydd yn berfformiad cerddorol a theatrig sy’n bwriadu bod mor driw â phosib i Kafka, tra’n dod â’r cyfan yn fyw mewn ffurf hollol wahanol. Unwaith eto, bydd y cyfuniad hudol o Philip Glass a Franz Kafka yn peri i’r digwyddiad hwn i fod yn un mwyaf cofiadwy a rhyfeddol.

Synopsis Llawn

Philip Glass

Anaml iawn bydd y dywediadau ‘dilyniant cwlt’ a ‘cyfansoddwr clasurol cyfoes’ yn ymddangos yn yr un frawddeg, ond mae Philip Glass yn enghraifft o hyn.

Yn un o gyfansoddwyr byw mwyaf poblogaidd y byd, ceir canmoliaeth mawr iddo am ei operau, simffoniau, cyfansopddiadau ar gyfer ffilmiau, ar gyfer ei ensemble ei hun, a’i weithiau ar y cyd gydag artistiaid sydd yn amrywio o Twyla Tharp i Allen Ginsberg, Woody Allen i David Bowie. Cafodd effaith rhyfeddol a digyffelyb ar fywyd cerddorol a deallusol ei gyfnod ac mae wedi casglu amrywiaeth o ddilynwyr niferus a theyrngar ar hyd y ffordd.

Ganed Philip Glass yn Baltimore yn 1937, ac fe ddarganfyddodd gerddoriaeth yn siop drwsio radio ei dad. Yn ogystal â chynnal a chadw radios, roedd gan Ben Glass nifer o recordiau a phan fyddai rhai yn gwerthu’n wael, byddai’n eu cymryd adref ac yn eu chwarae i’w dri o blant, gan geisio canfod pam nad oedden nhw’n apelio i’w gwsmeriaid. Digwyddai’r rhan fod yn recordiau o weithfeydd siambr mawreddog, ac o fewn dim amser, fe ddaeth yr egin gyfansoddwr yn gyfarwydd â phedwarawdau Beethoven, sonatas Schubert, simffoniau Shostakovich a cherddoriaeth arall a ystyriwyd bryd hynny yn "anarferol”. Roedd Glass yn ei arddegau hwyr cyn iddo ddechrau clywed y clasuron mwy "safonol".

Wedi pedair mlynedd yn Ysgol Juilliard, symudodd i Ewrop lle yr astudiodd o dan yr enwog Nadia Boulanger a gweithiodd yn agos gyda’r cyfansoddwr a’r meistr ar y sitar, Ravi Shankar. Dychwelodd i’r Efrog Newydd yn 1967 a gweithiodd fel plymer yn ystod y dydd, gyrwr tacsi yn ystod y nos, tra’n cyfansoddi a ffurfio ensemble Philip Glass.

Galwyd y ffurf gerddorol newydd roedd Glass yn ei esblygu yn “leiafsymiaeth” (minimalism). Term oedd hwn nad oedd Glass yn ei hoffi ac roedd yn well ganddo siarad am ei hun fel cyfansoddwr “cerddoriaeth gyda strwythurau ailadroddol”. Mae ei gerddoriaaeth yn seiliedig ar ailadrodd darnau byr, cain, melodaidd sydd yn plethu mewn ac allan fel rhyw frodwaith i’r glust. Yn ei gerddoriaeth, caiff y gwrandawr ei “ymdrochi mewn math o dywydd sonig sydd yn troellu, troi a datblygu”.

Fodd bynnag, does dim byd “lleiafsymiol” ynglŷn â’i gynnyrch. Yn ystod y 25 mlynedd diwethaf yn unig, cyfansoddodd dros 20 opera, wyth simffoni, chwe concerto, cerddoriaeth i bedwarawdau llinynol, ffilmiau, a chorff cynyddol o waith ar gyfer piano ac organ unigol.

Ymhlith ei weithiau mwyaf adnabyddus mae operau fel Einstein on the Beach, The Voyage a Satyagraha (gwerthwyd pob tocyn ar gyfer cynhyrchiad canmoladwy’r ENO) a’r gerddoriaeth i’r ffilmiau Koyaanisqati, The Thin Blue Line, Notes on a Scandal, The Hours (enillydd BAFTA) a The Truman Show a enillodd wobr Golden Globe.

Christopher Hampton

Awdur a sgriptiwr Prydeinig, sydd hefyd yn gynhyrchydd a chyfarwyddwr ffilm yw Christopher Hampton. Caiff ei adnabod orau am ei ddrama seiliedig ar y nofel Les Liaisons Dangereuses a’r fersiwn ffilm ohono, Dangerous Liaisons (1988) ac yn fwy diweddar, y sgript ar gyfer yr addasiad ffilm a wnaed o Atonement gan Ian Mcewan. Yn ogystal â hyn, mae wedi creu catalog rhyfeddol o addasiadau, libretti, cyfieithiadau, sgriptiau teledu a ffilm, cynhyrchiadau ffillm a dramau gwreiddiol.

Dechreuodd ddiddordeb Christopher mewn theatr tra ei fod yn astudio Ffrangeg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Rhydychen, ac fe ysgrifennodd ddrama yn ei flwyddyn gyntaf. Roedd cynhyrchiad y Royal Court mor lwyddianus hyd nes iddo dorsglwyddo i’r Comedy Theatre ac yntau’n dal i fod yn fyfyriwr a hefyd y person ieuengaf erioed if od wedi cael ei ddrama wedi ei berfformio yn y West End – record sydd yn sefyll hyd heddiw. Dywedodd ar y pryd ei fod yn gobeithio taw fe fyddai’r person hynaf hefyd i gael drama wedi’i lwyfanu yn y West End, uchelgais y mae eto i’w gyflawnu.

Hyd yn hyn mae ei ddaramau, sioeau cerdd a chyfieithiadau wedi ennill pedair gwobr Tony, tair Gwobr Olivier, pedair gwobr Evening Standard a Gwobr Cylch Beirniaid Theatr Efrog Newydd; gwobrau am ei waith fffilm a theledu gan gynnwys Oscar, dau BAFTA, Gwobr Urdd Awduron America Award, y Prix Italia, Gwobr Arbennig y Rheithgor yng Ngŵyl Ffilm Cannes, Sgriptiwr ffilmiau y flwyddyn yn Hollywood, a’r Wobr Collateral yng Ngŵyl ffilm Fenis am yr Addasiad Llenyddol Gorau.

Mae Christopher Hampton a Philip Glass wedi gweithio gyda’i gilydd o’r blaen: Glass ysgrifenodd y gerddoriaeth ar gyfer addasiad ffilm 1996 o The Secret Agent gan Joseph Conrad , a ysgrifenwyd a chyfarwyddwyd gan Hampton, a Hampton ysgrifenodd y librettos ar gyfer opera Glass, Waiting for the Barbarians (2005), sydd yn seiliedig ar nofel J M Coetzee ac ar gyfer Appomattox, sydd wedi ei osod yn erbyn cefndir Rhyfel Cartef America (2007), ac fe ydd fersiwn diwygiedig o hwn yn cael ei gyflwyno gan yr Opera Genedlaethol yn Washington D.C. yn 2015.

Dylunio

Bydd ’The Trial' yn cael ei gynllunio a’i greu gan dîm dylunio MTW, sydd wedi ennill nifer o wobrau, sef y Cyfarwyddwr, Michael McCarthy, yr Arweinydd, Michael Rafferty, y Dylunydd, Simon Banham a’r Cynllunydd Goleuo, Ace McCarron, sydd yn gyfrifol am rai o’r cynyrchiadau a gafodd y clod mwyaf, gan gynnwys, In the Penal Colony, Greek, a The Killing Flower.

Dywedodd Michael McCarthy ar ddechrau’r model cyntaf oedd yn dangos y Tŷ Opera Brenhinol ‘nôl ym mis Mawrth: “Mae hwn yn broses ddylunio ychydig yn anarferol, gan ein bod wedi gorfod cwblhau’r cynllun cyn i ni gael cyfle i ddarllen y libretto’n llawn a chlywed ond ychydig iawn o’r gerddoriaeth. Fodd bynnag, gallwn ddechrau ar y dyluniad oherwydd y sgyrsiau manwl a gawsom gyda Philip a Christopher ynglŷn â’u dull o weithio a’u hymagwedd tuag at yr opera ac wrth gwrs – bodolaeth y llyfr, bydd yr opera yn cadw’n agos iawn ato. Yn wir, gofynodd Philip yn wreiddiol a fyddai modd iddo gael y cynlluniau cyn iddo ddexchrau ysgrifennu’r gerddoriaeth, ond fe ddywedais y byddai’n well gen i wneud hwn y ffordd arall pe bai’n bosibl! Yn y pen draw, fe gawsom ran fwya’r testun cyn i ni ddechrau ar y gwaith dylunio, ac fe gafodd Philip ran fwya’r dyluniad a chynllun cyn iddo fynd yn rhy bell i lawr y lôn gyda’i gyfansodddiad.”

Josef K

Johnny Herford

Bariton

Fräulein Bürstner | Leni

Amanda Forbes

Soprano

Frau Grubach | Menyw Golchi (Gwraig Tywysydd y Llys)

Rowan Hellier

Mezzo

Titorelli | Chwipiwr | Myfyriwr (Berthold) | Clerc y Llys

Paul Curievici

Tenor

Gwarchodwr 1 (Franz) | Block

Michael Bennett

Tenor

Lawyer Huld | Ynad | Tywysydd y Llys

Gwion Thomas

Bariton

Gwarchodwr 2 (Willem) | Tywysydd y Llys | Clerc y Llys | Offeiriad

Nicholas Folwell

Bariton-Bas

Inspector | Ewythr Albert

Michael Druiett

Bas

Music Theatre Wales: Profiad y Gynulleidfa
Credwn yn angerddol y dylai Opera hen a newydd ymdrin â hanfodion bywyd. Dylai fod ganddo’r gallu i’n cyrraedd, ein cyffwrdd ac i ddweud rhywbeth wrthym ni. Ond fe wyddom hefyd nad oes rhaid iddo fod yn fawr a phwerus. Dymunwn rannu’r cyffro ynglŷn â’r hyn a deimlwn wrth ddarganfod operau bach, llawn cynwrf dramatig a cherddorol.

Ffordd o ddweud stori drwy gerddoriaeth yw Opera – mae’n deillio o’n ysfa i a’n gallu i gyfuno stori, cerddoriaeth a pherfformiad corfforol er mwyn rhannu syniadau a theimladau ac a rei orau, gall newid y ffordd y byddwn yn teimlo am y byd o’n cwmpas. Mae’r operau y byddwn ninnau’n eu perffromio’n parhau â’r traddodiad hwn ond hefyd yn anelu at ei herio a’i drawsffurfio drwy edrych ar allu cerddoriaeth heddiw i edrych ar syniadau newydd a dwedu storiau newydd neu hail-ddweud hen rai ond mewn dull newydd a chyffrous.

Dymunwn i’n opera ymglymu a herio cynulleidfaoedd. Dymunwn eu cynyrfu a chyfathrebu syniadau, meddyliau a theimladau newydd er mwyn i ni allu ail-ddychmygu opera’n barhaus a’r hyn y gall gynnig. Yn y modd hwn gallwn ei gadw’n ffurf gelfyddydol wirioneddol gyfoes a deiamig. Dyma yw ein nod.

Greek
Photo credit: Clive Barda
Greek
Photo credit: Clive Barda
In The Penal Colony
Photo credit: Simon Banham
For You
Photo credit: Clive Barda
The Killing Flower
Photo credit: Clive Barda
The Killing Flower
Photo credit: Clive Barda

Join our mailing list

Cysylltwch â ni

Music Theatre Wales
Pascoe House
54 Bute Street
Cardiff CF10 5AF

Tel: 029 2049 8471
Cyflun: 029 2049 8472

Ymholiadau Cyffredinol:
enquiries@musictheatrewales.org.uk

Music Theatre Wales:
www.musictheatrewales.org.uk